لوگو آوند انرژی

جوکی پمپ اطفای حریق (Jockey pump)

جوکی پمپ یکی دیگر از انواع پمپ های مورد استفاده در سیستم اطفای حریق آبی است که در اکثر سیستم های اطفا استفاده می شود که عمدتا وظیفه ی آن تامین و حفظ فشار آب در خط اسپرینکلر می باشد. حجم کم، استفاده متنوع و افزایش دقت و عملکرد سیستم از ویژگی های این پمپ است.

جوکی پمپ و دلایل استفاده در سیستم اطفای حریق

پمـپ جوکـی یـک پمـپ کوچـک اسـت کـه بخشـی لاینفک از یـک مجموعـه پمـپ اطفـای حریق اسـت تـا فشـار در خط اسـپرینکلر را حفـظ کنـد. مأمـوریت مهـم آن جبران افت فشـار حاصـل از نشـتی احتمالـی خط یا تسـت های میـان دوره ای اسـت. در ایـن شـرایط بـا فعـال شـدن حتی یـک اسـپرینکلر، فشـار لازم بـرای چنـد لحظـه تأمیـن شـده و متعاقبـا کاهـش فشـار بیشـتر، توسـط کنترلـر پمپ آتش نشـانی دریافت شـد و فرمـان بـرای شـروع پمـپ اصلی ارسـال خواهد شـد. در ادامه به معرفی یکی از بهترین برندهای جوکی پمپ اشاره خواهیم کرد.

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

معرفی جوکی پمپ NM FIRE

شرکت چینی NM FIRE یکی از بزرگترین تولید کننده های انواع پمپ اطفای حریق، جوکی پمپ NM FIRE را در یک نوع طراحی کرده است که شامل انواع پمپ با نیروی محرک الکتریکی می باشد. همینطور این پمپ در چهار کلاس خطر معمولی و کم خطر، پر خطر و خطر ویژه قرار دارد.

نحوه عملکرد جوکی پمپ NM FIRE

وظیفه و عملکرد پمپ جوکی NM FIRE، جبران افت فشار ناشی از نشت یا تست‌های دوره‌ای در خطوط انتقال آب به اسپرینکلر می‌باشد. در شرایط ضروری، با فعال شدن حتی یک اسپرینکلر، فشار لازم برای چند لحظه فراهم شده و پس از آن، با تنظیم‌های کنترلی پمپ، کاهش فشار بیشتر را مدیریت می‌نماید. به عبارت دیگر، کنترلر پمپ آتش‌نشانی با ارسال دستورات به پمپ اصلی، از بهبود فوری فشار در سیستم اطفاء حریق را اطمینان حاصل می کند.

مشخصات پمـپ جوکـی NM FIRE

 • دبی آن حدود 1% از دبی مجموعه پمپ
 • فشار آن حدود PSI10 الی PSI 20 فشار مجموعه پمپ
 • سازگار با موتور الکتریکی
 • ظرفیت جریان 80-10 گالن بر دقیقه

مزایا پمـپ جوکـی NM FIRE

پمپ جوکی اطفای حریق به عنوان یک پمپ که در مسیر خط لوله اسپرینکلر قرار گرفته و وظیفه آن جبران فشار آب در درون لوله است که دارای مزیت های متعددی است که در زیر به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.

 • عمر بالا و دائم کاری
 • هزینه پایین نگهداری
 • محافظـت از پمـپ اصلـی از طریـق جلوگیـری از وارد شـدن بـه مـدار بـرای نشـتی هـای جزئـی
 • مناسـب برای سیستم های خشک و تر

کنترلر پمپ جوکی NM FIRE

کنترلـر پمپ جوکی NM FIRE  بـه طـور خـاص بـرای کنتـرل پمپهـای جوکـی طراحـی شـدهاند تـا فشـار آب دائمـی را در خط اطفـای حریق حفـظ کننـد. نصب یـک پمـپ جوکـی از راه اندازی ناخواسـته پمـپ آتـش نشـانی اصلـی در اثـر نشـتهای کوچـک در لوله کشـی سیسـتم اسـپرینکلر، جلوگیـری میکنـد. این کنترلر، به کاربر اجازه میدهد تا تمام پارامترهای مورد نیاز مانند فشارهای شروع و توقف، تایمرهای روشن و خاموش و واحدهای اندازه گیری را بدون نیاز به باز کردن درب کنترلر تنظیم کند. نمایشهای بصری شامل وضعیت A-O-H، فشار سیستم، وضعیت راه اندازی دستی و اتوماتیک موتور، بار اضافی موتور، شمارنده تعداد راه اندازی پمپ و تایمر زمان کارکرد را در اختیار اپراتور قرار می دهد.

امکانات کنترلر پمپ جوکی NM FIRE

 • ثبت فشار، دبی و رخدادها در حافظه
 • نمایش جریان و ولتاژ
 • دکمه تست و راه اندازی دستی پمپ
 • دستگیره راه اندازی اضطراری
 • حفاظت از قفل شدن روتور
 • قابل برنامه ریزی برای تست های ادواری اتوماتیک
 • راه اندازی از راه دور / پشتیبانی از سیستم سیلابی
 • ارتباط با مانیتورینگ و BMS

استانداردها و تاییدیه های جوکی پمپ NM FIRE

 • UL-448
 • FM-1311
 • NFPA20