لوگو آوند انرژی

راهکارهای تامین آب اطفای حریق

پمپ اطفای حریق را می توان یکی از اصلی ترین تجهیزات اطفای حریق آبی برشمرد که شامل انواع پمپ است که وابسته به نوع کاربری، وظیفه ارسال آب به درون سیستم اطفاء حریق را در یک بازه زمانی خاص و با توجه به برنامه مشخص دارد.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها