لوگو آوند انرژی

ادوات اطفای حریق آبی

سیستم اطفاء حریق آبی یک سامانه گسترده و یکپارچه است که از ادوات مختلفی برای حفاظت از محیط در برابر خطرات حریق استفاده می‌کند که هر کدام از این ادوات نقش کلیدی در ترکیب سیستم دارند و نیازمند دقت در انتخاب محصول هستند.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها