لوگو آوند انرژی

تشخیص مکشی

در این روش تشخیص‌ دهنده ها از فناوری پیشرفته به ‌طور مداوم نمونه‌های هوا را برای شناسایی دود یا ترکیبات احتراقی تحت تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. این تشخیص‌ دهنده ها از یک شبکه لوله‌ها و یک واحد تشخیص مرکزی تشکیل شده‌اند. لوله‌ها نمونه‌های هوا را از مناطق مختلف جذب می‌کنند و واحد تشخیص نمونه‌ها را برای حضور ذرات دود تحلیل می‌کند.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها