لوگو آوند انرژی

آیا قابلیت الگوریتم جبران سازی خودکار (Auto Compensation) باعث کاهش آلارم کاذب می شود؟

آلوده شدن دتکتور ها در اثر مرور زمان، یکی از مهمترین بروز آلارم های کاذب و یا از کار افتادن آنها به شمار می آید. وجود الگوریتم جبران سازی هوشمند داخلی، ضمن تخمین میزان آلودگی و دامنه حساسیت دتکتور سطح اعلام هشدار دتکتور را بر اساس شرایط محیطی تنظیم می نماید. این الگوریتم جبران سازی خودکار جهت جلوگیری از بروز هشدار غیرواقع یا کاذب در اتاق های آلوده که دود معمول آن بیشتر از سایر فضاهاست، باعث می گردد که دتکتور خود را با شرایط محیطی منطبق سازد.

Picture111
دتکتورهای کمپانی جنرال الکتریک جهت جلوگیری از بروز آلارم خطا به صورت اتوماتیک آستانه تحریک خود را تنظیم می نمایند. این ویژگی تحت عناوین Auto Compensation و یا Drift Compensation مطرح می گردد.

آخرین مقالات