لوگو آوند انرژی

آیا تنها دتکتورهای سیستم های آدرس پذیر هوشمند هستند؟

از آنجاییکه عنوان “دتکتورهای هوشمند” اغلب برای سیستم های مختلف آدرس پذیر مطرح شده است، این باور اشتباه بوجود آمده است که تجهیزات سیستم های متعارف (Conventional) نمی توانند هوشمند باشند.

دتکتورهای متعارف Aritech با همان قابلیت های دتکتورهای آدرس پذیر هوشمند، آلارم های کاذب را به حداقل می رسانند و سبب پایداری سیستم های متعارف می گردند.

مشخصات دتکتورهای متعارف هوشمند

• قابلیت الگوریتم جبران سازی خودکار (Drift Compensation)
• قابلیت تست روزانه خودکار داخلی (Auto Test)
• امکان تنظیم حساسیت در شرایط محیطی مختلف
• امکان تست و اطمینان از عملکرد صحیح بوسیله یک آهنربا

آخرین مقالات