لوگو آوند انرژی
چرا استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع روز بروز درحال افزایش است؟

چرا استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع روز بروز درحال افزایش است؟

شبکه های بارنده یا اسپرینکلر به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حفاظت ساختمان در مقابل حریق شناخته می‌شوند. وجود شبکه بارنده به شرط آنکه در نگهداری آن دقت شود، در توسعه ی ایمنی ساختمان ها بسیار موثر خواهد بود. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی بیشتر اسپرینکلرهای واکنش سریع به مزایای آن بپردازیم.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﺧﻮدﮐﺎر (Sprinkler System)

متشکل از ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب، ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ، ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﺻﻠﯽ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ و اﻃﻔﺎء ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻔﺎﯾﻰ آب ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ﺣﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦﺟﻬﺖ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺑﻌﺪى ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛـﺮ اﺳﺖ و ﺻﺪﻣﺎت آﺗﺶﺳﻮزى را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ، ﺑﺎرﻧﺪه (Sprinkler)

وﺳﯿﻠﻪ اﻃﻔﺎء ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﺷﯿﺸﻪاي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﺮارت آن ﺗﺎ دﻣﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و آب را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ (QR)

ﻧﻮﻋﯽ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ اﺳﭙﺮيﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ داراي ﺣﺒﺎب ﺷﯿﺸﻪاي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ زﻣﺎﻧﯽ 50 (ﻣﺘﺮ – ﺛﺎﻧﯿﻪ) و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد. علت واکنش سریعتر این اسپرینکلر ها اغلب به دلیل کم حجم تر بودن حباب حاوی مایع انبساط شونده نسبت به اسپرینکلرهای با واکنش استاندارد می باشد. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن آﺑﺪﻫﯽ ﭘﻤﭗ و ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

مزایای استفاده از اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ (QR)

1- به علت عملکرد سریع تر مقدار گازهای سمی و حرارت ایجاد شده کاهش می یابد.
2- مناسب برای مکانهایی که افراد نمی توانند سریع از ساختمان خارج شوند، مانند بیمارستان، خوابگاه و غیره
3- بهبود محاسبات هیدرولیکی
الف- سایز لوله ها
ب- سایز مخزن
ج- کنترل ولو

در صورت استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع، میتوان ظرفیت آبدهی پمپ، حجم مخزن ذخیره، سایز لوله کشی ها و همچنین هزینه اجرای سیستم را کاهش داد. همچنین استفاده از این اسپرینکلرها موجب کاهش مساحت ناحیه طراحی می شود.