لوگو آوند انرژی
ضوابط عمل

 ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق

1) گروه بندی تصرف ها
دستورالعمل سامانه های اطفای حریق دارای سه تصرف با نامه های S3,S2 و S1 می باشد که به شرح جدول زیر می باشند:

*منظور از مساحت، زیربنای کل ساختمان شامل تمامی طبقات و قسمت ها است.
**منظور از ارتفاع، فاصله کف آخرین طبقه تا تراز معبر دسترسی مجاور ساختمان است.
***برای تصرفات تجاری حداکثر 2 طبقه که مجموع متصرفین آن ها کمتر از 50 نفر باشد، می توان گروه تصرف S1 را در نظر گرفت.
2) حداقل الزامات گروه بندی های مختلف
حداقل الزامات سیستم های اطفای حریق گروه های سه گانه مطابق جدول زیر می باشند.
* استاندارد: تجهیزات و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ داراي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* فهرست شده: تجهیزات، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ )ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪﺻﻮرت دورهاي( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺼﻮب ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﻈﯿﺮ LPCB ،FM ،Vds ،ULC ،UL و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﻓﻨﯽ رﺳﻤﯽ، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ، ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺮﺗﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ


* آیتم شماره 8 منظور همان شیر یکطرفه هشدار دهنده می باشد.
* آیتم شماره 9 سایر شیرهای یکرفه اعم از شیر یکطرفه 2 تایی و … می باشد.
تذکر: در ساختمان ها با کاربری مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و انبارها باید بر روی انشعاب سیستم اسپرینکلر در هر طبقه به ترتیب شیر کنترل، فشار سنج، فلو سوئیچ و شیر تست و تخلیه نصب گردد. در مابقی تصرف ها تنها یک سری از متعلقات فوق الذکر در ابتدای رایزر اصلی کافی است.
3) نکات مهم

3.1) شیر یکطرفه هشدار دهنده 

ردیف

شماره صفحه

شماره بند

توضیحات

1.        

21

11-3-4

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي اﻧﺸﻌﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ4830 ﻣﺘﺮ ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از 23در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل، درﺟﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ، ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺷﯿﺮ ﺗﺴﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺮي از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در اﺑﺘﺪاي راﯾﺰر اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

2.        

21

12-3-4

در اﺑﺘﺪاي راﯾﺰر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل، درﺟﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ، ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺻﻠﯽ و وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و هشدار ﺟﺮﯾﺎن آب (ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺎص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ) ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮔﺮوه  S3 در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، ﺑﺎﯾﺪ زﻧﮓ ﻫﺸﺪار ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﯾﺪ.

3.        

21

14-3-4

ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﺎل ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﺮ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑر در اﺑﺘﺪاي راﯾﺰر اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﻫﺮ زون، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ، ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ و زﻧﮓ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ، ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ، ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ و زﻧﮓ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﺑﺘﺪاي راﯾﺰر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 4.

22

19-3-4

وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺸﺪار ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 
3.2) سایر شیرهای یکطرفه

ردیف

شماره صفحه

شماره بند

توضیحات

1)       

21

10-3-4

در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي راﯾﺰر ﻣﺸﺘﺮك (ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ اﯾﺴﺘﺎده)، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي اﻧﺸﻌﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل، ﺷﯿﺮ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ، درﺟﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ، ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺷﯿﺮ ﺗﺴﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

2)       

21

15-3-4

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺨﺰن آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﺮ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ دوﺗﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺷﺒﮑﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن، ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺰن و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

3)       

38

5-2-5

 ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﻠﯿﻪ آب راﯾﺰر، ﺑﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و راﯾﺰر اﺻﻠﯽ، ﺑﺎﯾﺪ دو ﻋﺪد ﺷﯿﺮ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﻧﺼﺐ شود. لازم به ذکر است در صورت استفاده از شیر یکطرفه فهرست شده، نصب یک شیر کافی است.

4)       

46

9-2-6

در ﻗﺴﻤﺖ دﻫﺶ ﭘﻤﭗ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

 
3.3) شیرهای قطع کن متعلقات اول خط

ردیف

شماره صفحه

شماره بند

توضیحات

1)       

21

13-3-4

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮔﺮوه S2 و S3، ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺑﺘﺪاي ﺧﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.

2)       

46

8-2-6

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﺶ ﭘﻤﭗ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ﺟﺮﯾﺎن از ﻧﻮع دروازهاي و ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮐﻼس S2 و S3 شیر قطع کن خط مکش باید از نوع OS & Y  باشد.

3.4) اسپرینکلر

ردیف

شماره صفحه

شماره بند

توضیحات

1.       

18

3-1-4

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﭘﺎرك ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

2.       

18

4-1-4

کلیه قسمت های تصرفات تجاری نظیر واحدها و راهروهای تجاری, باید به طور کامل تحت پوشش شبکه بارنده قرار گیرند.

3.       

18

5-1-4

ساختمان های بلند مرتبه (بالای 23 متر) ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ساختمان هایی که به طور ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺎقﻫﺎي ﺧﻮاب، ﻫﺎل و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ، ﻧﻬﺎرﺧﻮري و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪﺟﺰ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﮐﻤﺪﻫﺎي ﻟﺒﺎس در ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2,2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.

4.       

18

7-1-4

سالن های اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

5.       

18

8-1-4

انبارهای اجناس و ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 
3.5) پرشر سوئیچ

ردیف

شماره صفحه

شماره بند

توضیحات

1)

46

14-2-6

پرﺷﺮﺳﻮﺋﯿﭻ ﭘﻤﭗﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮔﺮوه S1 و S2 از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮔﺮوه S3 از ﻧﻮع ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

3.6) شیلنگ آتش نشانی

ردیف

شماره صفحه

شماره بند

توضیحات

1.       

37

4-1-5

در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اداري ﮔﺮوه S3، در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﯿﻠﻨﮓ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮﻗﺮه و ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ 4/3 اﯾﻨﭻ، ﯾﮏ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻧﻮاري ﺳﺎﯾز  2/1 1 اﯾﻨﭻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺗﺼﺎﻻت و ﻧﺎزل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ روي رك ﻣﺨﺼﻮص تعبیه شود.

2.        

37

7-1-5

شیلنگ های نواری نباید کمتر از 38 میلی متر قطر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﻮل آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ، ﺑﯿﻦ 20 تا 30 متر باشد.

3.        

41

5-4-5

اﺗﺼﺎل ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮﺳﯽ (ﭘﮑﯿﺠﯽ) و ﻣﻘﺎوم در ﻣﻮرد ﻧﺸﺘﯽ آب ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

آخرین مقالات