لوگو آوند انرژی

سیستم های اطفای آشپزخانه ها چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

چرا تجهیز آشپزخانه ها به سیستم اطفای خاص این فضاها ضروریست؟

جای خالی ایمنی در آشپزخانه

در سیستم های اطفا حریق چند پارامتر اساسی در عملکرد و مواجه با آتش نیاز به طراحی و ارزیابی دقیق دارد که عبارتند از: کشف حریق، اعلام حریق و اطفا آن.
ابتدا تهیه یک دستور العمل توسط سازنده برای نحوه ی طراحی ، نصب، و اجرای شارژ و نگهداری سیستم از سیستم ضروریست.
سیستم های اطفا حریق باید از وسایل آشپزی و هود های تهویه حفاظت نمایند. بعلاوه سیستم های اطفا حریق نیاز به ایزوله کردن و خاموش کردن دستگاه های آشپزی از طریق ارتباط با سیستم اعلام دارند.
عمکرد این سیستم ها بایستی اطمینان می دهند که تجهیزات اطفا، حریق را در زمان تخلیه ی سیستم مهار کرده و در مواقع خاص روغن در حال جوش در اثر تخلیه ی سیستم اطفا از داخل ظرف به دلیل فشار تخلیه به بیرون نمی پاشند. پس از اتمام عملیات تخلیه دمای تجهیزات باید پایین تر از زمان فعالسازی و زیر دمای سوختن خودکار ( Auto Ignition Temperature) روغن آشپزی که در حال استفاده است باشد.
همچنین می بایست در تخلیه و توزیع ماده ی اطفا بین نازلها هماهنگی وجود داشته باشد.
اجزای سیستم همچنین بایستی در معرض آزمایش های جامعی از فشار، مقاومت در برابر خوردگی، عمر عملکرد و شکل های حرارتی قرار می گیرند.
موضوع کلیدی در طراحی این سیستم ها، نیاز به حفاظت از نازل های تخلیه در برابر رسوبات ناشی از آشپزی مانند چربی است تا از عملکرد صحیح آنها به هنگام نیاز اطمینان حاصل گردد. رسوبات روغنی با چسبیدن به نازلها و لوله کشی های تاسیسات اطفا حریق در طول زمان نیاز این تاسیسات را به پاکسازی دوره ای همانند ابزار و هودهای تهویه بیشتر می کنند.

آخرین مقالات