لوگو آوند انرژی

دتکتور در شفت آسانسور

برای محل هایی مثل شفت آسانسور و رایزرهای باز، باید یک دتکتور در بالاترین نقطه شفت و یک دتکتور برای محل های آزاد شفت در نظر گرفت .(شکل سمت راست)
فاصله محل آزاد شفت عمودی با دتکتور باید حداقل 1.5 باشد.(شکل سمت چپ)

ایزولاتور در لوپ آدرس پذیر

به منظور جلوگیری از بروز مشکل کلی در سیستم، در هر 2000m2 ، از یک ایزولاتور استفاده شود. برای بالا بردن قابلیت تشخیص ، هر لوپ آدرس پذیر به حداکثر 10,000m2 محدود گردد. موکداً توصیه می شود که لوپ کلاس A اجرا شود.

کابل تغذیه آژیر و فلاشر

کابل سیگنال های بحرانی و تغذیه تجهیزات باید از نوع مقاوم در برابر آتش و ترجیحاً به رنگ قرمز انتخاب شوند. کابل سیگنال های غیر بحرانی می توانند از نوع مقاوم در برابر آتش انتخاب نشوند.

فاصله در طرح بیم دتکتورها

پهنای پوشش هر بیم دتکتور از هر طرف تا شعاع 7.5M آن می باشد.
فاصله عرضی مجاز بین دو بیم دتکتور که در مجاورت یکدیگر قرار دارند باید حداکثر 15m باشد.
فاصله مجاز بین بیم دتکتور و دیوار (X2) نباید کمتر از 0.5m و بیشتر از 7.5m باشد.
فاصله مجاز بین بیم دتکتور و دیواری که روی آن نصب میشود X1 نباید کمتر از 0.3m و بیشتراز 0.6m باشد.

بیم دتکتور در سقف های شیب دار

در سوله یا سقف های شیب دار باید موارد زیر را در نظر گرفت:
فاصله مجاز (X1) بین دتکتور و دیواری که روی آن نصب می شود نباید کمتر از 0.3mو بیشتر از 0.6m باشد.
فاصله مجاز (X2) بین دتکتور و دیوار مجاورش (X2) نباید کمتر از 0.5m و بیشتر از 7.5m باشد.اگر زاویه شیب سقف بیش از 45◦C باشد ، فاصله عرضی مجاز () بین دو بیم دتکتور که در مجاورت یکدیگر قرار دارند باید مطابق فرمول زیر محاسبه گردد:X3(meter)=15+(15*ф)

نکات در نصب بیم دتکتور

دیوار محل نصب بیم دتکتور باید مسطح بوده و نصب این دتکتور روی سطوحی مانند شکل بالا، مجاز نمی باشد.

برای جلوگیری از تداخل امواج ساطع شونده از بیم دتکتور در مواردی که نیاز به دتکتورهای بیشتری باشد،روش صحیح نصب به صورت فوق می باشد.

در هنگام نصب بیم دتکتور باید به این نکته توجه کرد که وجود هر جسم خارجی بین دتکتور و منعکس کننده یا دتکتور و گیرنده باعث بروز اشکال یا آلارم کاذب می گردد.
در هنگامی طراحی محل نصب بیم دتکتور باید وجود تیرها، ستون ها ، رانش طبیعی ساختمان و در بعضی موارد عبور پرنده را نیز در نظر گرفت.

آخرین مقالات