لوگو آوند انرژی

دریچه تهویه در مجاورت دتکتور دودی

حداقل فاصله دتکتورها تا یونیت های دمنده دیواری باید 1m باشد. جهت تشخیص بهتر محل نصب و رعایت فاصله استاندارد ، دتکتور باید در فاصله حداقل 1.5 متری دیوار یونیت نصب شود.

دریچه تهویه در مجاورت دتکتور دودی
دتکتور دودی در سقف کاذب

در صورتی که ارتفاع سقف کاذب بین 80cm تا 150cm باشد.محل قرارگیری دتکتور باید در ارتفاعی بالاتر از 10% ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی یا 12.5 cm بالاتر از ارتفاع سقف کاذب باشد.

دتکتور دودی در سقف کاذب
دتکتور حرارتی در سقف کاذب

سقف کاذب با ارتفاع بیش از 150cm، یک فضا محسوب می شوند و محل قرارگیری دتکتور حرارتی حداکثر تا ارتفاع 15cm از سقف اصلی و دتکتور دودی حداکثر تا ارتفاع 60cm از سقف اصلی می باشد.

 دتکتور حرارتی در سقف کاذب

دتکتور در سقف شیب دار

دتکتورهای اعلام حریق برای سوله هایی که ارتفاع اوج آنها تا نقطه شروع شیب، کمتر از 15cm (برای دتکتورهای حرارتی) و 60 cm (برای دتکتورهای دودی) باشد، مشابه یک سقف عادی در نظر گرفته خواهد شد.

جدول محدودیت ارتفاعات سقف

جدول محدودیت ارتفاعات سقف

 25 25

دتکتور در سوله و سقف های شیب دار

برای سوله هایی با ارتفاع بالاتر از حد مجاز دتکتور باید در بالاترین نقطه نصب شده و فاصله تا دتکتورهای مجاور را می توان به ازای هر 1 درجه زاویه از سقف 1% تا حداکثر 25% افزایش داد.

دتکتور در سوله و سقف های شیب دار

دتکتور در فضاهای خالی سقفی و سقف کاذب

برای فضاهای خالی سقف یا سقف های کاذب ، چنانچه عمق آنها بیش از 80cm باشد باید به عنوان یک فضای مجزا، تحت پوشش قرار گیرند.

دتکتور در فضای خالی سقفی و سقف کاذب

دتکتور دودی در راه پله

در راه پله ها، دتکتور دودی در هر پاگرد اصلی (سمت دربها) باید نصب شود.

ادامه در بخش بعدی …

آخرین مقالات