لوگو آوند انرژی

 فاصله بین دتکتورهای حرارتی

در راهروهایی با عرض کمتر از 2m فاصله مجاز بین دتکتورهای حرارتی به 10.6m افزایش می یابد و دیگر نیازی به همپوشانی محدوده پوشش دتکتورها با یکدیگر وجود ندارد.

راهروهایی با عرض بیشتر از 2m را مانند فضاهای عادی باید طراحی کرد.

دتکتور حرارتی

نصب دتکتور دودی

دتکتور دودی در هنگام نصب باید طوری قرار گیرد که المان مخصوص تشخیص دتکتورهای دودی آن (چمبر) کمتر از 25mm و بیشتر از 600mm از سقف فاصله بگیرد.

نصب دتکتور دودی

نصب دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی در هنگام نصب نباید طوری قرار گیرد که المان مخصوص تشخیص دتکتورهای حرارتی (ترمیستور) آن کمتر از 25mm وبیشتر از 150mm از سقف فاصله بگیرد.

نصب دتکتور حرارتی

پارتیشن یا مانع در مجاورت دتکتور دودی

اگر فاصله بین پارتیشن و سقف کمتر از cm 30 باشد آن پارتیشن یک دیوار تلقی می شود و همچنین در صورتی که ارتفاع انسداد روی سقف 10% ارتفاع کف تا سقف باشد بازهم دیوار باید تلقی شود.

دتکتور دودی

دریچه تهویه در مجاورت دتکتور حرارتی

دتکتورها باید در فاصله بیش از دو برابر ارتفاع موانعی مانند چراغ سقفی با ارتفاع 250 میلیمتر یا 10% ارتفاع سقف از این موانع نصب شوند.

دتکتور حرارتی

دریچه تهویه در مجاورت دتکتور دودی

حداقل فاصله دتکتورها تا یویت های دمنده سقفی یا سیستم های تهویه باید 1m باشد.

ادامه در بخش بعدی…

آخرین مقالات