لوگو آوند انرژی
راهنمای سر هم بندی

سربندی تجهیزات اعلام حریق

الف) پنل اعلام حریق آدرس پذیر GST200N

1- جزئیات ترمینال :
2- ترمینال RS-48 (XT11, XT12) : جهت اتصال به مرکز تکرار کننده و مرکز اعلام حریق
3- ترمینال LOOP BUS (XT2, XT4) : لوپ کلاس A می تواند با 235 تجهیز آدرس پذیر ارتباط برقرار کند.
4- خروجی (XT5) : خروجی پیش فرض 24vDC در هنگام اعلام حریق، آدرس 242
5- F.P.E. خروجی (XT6): خروجی پیش فرض 24VDC، آدرس 241
6- خروجی آژیر (XT7) : خروجی پیش فرض 24VDC، آدرس 240

پنل اعلام حریق آدرس پذیرGST200N

خروجی F.P.E، آژیر و اعلام حریق می توانند سه حالت خروجی ارائه دهند که عبارتند از خروجی ولتاژ 24VDC، خروجی NO و خروجی NC. می توانید از طریق Pin X1 ~ X7 سه حالت را تنظیم کنید. جزئیات بیشتر را در جدول زیر مشاهده کنید.
توجه : در هنگام استفاده از ترمینال ها، پنل را خاموش نمایید.

پنل اعلام حریق آدرس پذیرGST200N

ترمینال (LOOP BUS (XT2, XT4 : لوپ کلاس A می تواند با 235 دستگاه آدرس دهنده ارتباط برقرار کند. با داشتن ایزولاتور در لوپ کلاس A، در هنگام وجود مدار کوتاه یا باز، تجهیزات محافظت شده توسط ایزولاتور از مدار خارج نمی شوند. در این حالت، پنل اعلام حریق خطای لوپ را گزارش می کند.
ترمینال تیر نوع کلاس (XT3) : اتصال کوتاه کردن این ترمینال می تواند مدار خروجی آژیر (XT7) را ایجاد کند.
خروجی خطا (XT8) : رله خطا در حالت عادی بسته می باشد و در حالت خطا قطع می شود.
ترمینال زمین : این ترمینال برای چک کردن خطای زمین به هنگام اتصال کوتاه می باشد.
تنظیمات خروجی پنل:
1- خروجی های پیش فرض:
– تمامی 3 خروجی پس از وقوع حریق فعال خواهند شد.
– لوپ آژیرها بدون ماژول مربوطه فعال نخواهد شد.
– مدار آژیر قابل بی صدا کردن می باشد.
2- خروجی Cause & Effect
– خروجی Fire پس از وقوع حریق فعال خواهد شد.
– در خروجی FPE تجهیز می بایست با شماره پیش فرض 65 و زون 000 باشد همچنین تاخیر زمانی امکان پذیر نیست.
– در مدار آژیر، تجهیز می بایست با شماره پیش فرض 55 و زون 000 باشد همچنین تاخیر زمانی امکان پذیر نیست و قابل بی صدا کردن می باشد.

ب) پایه دتکتور آدرس پذیر DB-01 & DZ-03 for DI-9101, DI-9102, DI-9103, I-9104 DETECTORS

پنل اعلام حریق آدرس پذیر GST200N
توجه:
1- کلیه دتکتورهای با پارت نامبرهای فوق با LED داخلی موجود می باشند.
2- جهت نصب، دتکتور را هم جهت با خط علامت بر روی پایه دتکتور قرار داده و در جهت ساعتگرد آن را بچرخانید تا سمت دیگر هم در راستای خط علامت قرار گیرد.

پ) پایه داراى ایزولاتور DC-9504 پایه داراى ایزولاتور DC-9504

 توجه :
در یک لوپ حداکثر 20 عدد می توان استفاده کرد و قابلیت پوشش دهی برای 25 تجهیز را دارد.

ت) ماژول ایزولاتور C-9503

 

ماژول ایزولاتور C-9503

توجه :
در یک لوپ حداکثر 7 عدد می توان استفاده کرد و قابلیت پوشش دهی برای 32 تجهیز را دارد.

 

 

 ث) آژیر/استروب آدرس پذیر I-9403, I-9404

آژیر/استروب آدرس پذیر I-9403, I-9404

ج)شستى اعلام حریق آدرس پذیر (DI-9204)

شستى اعلام حریق آدرس پذیر (DI-9204)

چ) ماژول ورودى آدرس پذیر I-9300 INPUT MODULE- LOOP POWERED

Untitled 8
ح) ماژول ورودى کوچک آدرس پذیر I-9300S INPUT MODULE- LOOP POWERED

ماژول ورودى کوچک آدرس پذیر I-9300S INPUT MODULE- LOOP POWERED
Z1 و Z2: جهت اتصال به لوپ اعلام حریق می باشند. پلاریته لوپ حساس نمی باشد. Z1 سیم آبی رنگ و Z2 سیم سفید رنگ می باشند.

I-9300S INPUT MODULE- LOOP POWERED

 I و G: سیم های قهوه ای رنگ که به کانتکت های NO یا NC متصل می شوند. پلاریته لوپ حساس نمی باشد.

 خ) ماژول خروجى /ساندر آدرس پذیر I-9301 CONTROL AND RELAY OUTPUT

 توجه:
جهت اتصال انواع ورودی مانند ماژول I-9300 عمل نمایید. (ترمینال G & I1)

د) ماژول خروجى /ساندر کوچک آدرس پذیر I-9301S CONTROL AND RELAY OUTPUT

+Z و -Z: جهت اتصال به لوپ اعلام حریق می باشند. پلاریته لوپ حساس نمی باشد. +Z سیم سفید رنگ و -Z سیم آبی رنگ می باشند.
+V و G: جهت اتصال به تغذیه 24V می باشند. پلاریته حساس می باشد. +V سیم قرمز رنگ و G سیم مشکی رنگ می باشند.
+O و -O: جهت اتصال به تجهیز مورد نظر و انتقال تغذیه به تجهیز مذکور می باشند. +O سیم قهوه ای رنگ و -O سیم مشکی رنگ می باشند. پلاریته حساس نمی باشد.

ذ) ماژول دو ورودى/خروجى آدرس پذیر I-9303 DUAL CONTROL AND RELAY, INPUT

توجه :
1- جهت اتصال انواع ورودی مانند ماژول I-9300 عمل نمایید. (ترمینال G & I1).
2- خروجی: Com-NO1-NC1 اولین آدرس کانال 1 و Com-NO2-NC2 دومین آدرس کانال 2 می باشند.
3- ورودی: G-I1 اولین آدرس کنال 1 و G-I4 دومین آدرس کانال 2 می باشند.

ر) دتکتور گاز I-9602LW


ز) بیم دتکتور I-9105R


د) مرکز تکرار کننده LCD
کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر GST852RP

 

ذ) میمیک پنل گرافیکى هوشمند GST-8903

آخرین مقالات