لوگو آوند انرژی

تشخیص گاز

سیستم تشخیص گازی بر اساس تجزیه و تحلیل تغییرات در ترکیب گازها و غلظت آنها در محیط عمل می‌کند. انواع حسگر در اطراف محیط نصب می‌شوند و به تشخیص هرگونه تغییر در غلظت گازها می‌پردازند. هنگامی که سیستم تغییرات غیرطبیعی را تشخیص می‌دهد، به‌صورت خودکار اعلام حریق را فعال می‌کند.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها