لوگو آوند انرژی

بانک

بانک

"امنیتی

بانک

 
 

 

 

شناسایی و کاهش خطرات احتمالی حریق در بانک

بانک

 
 

 

 

تشخیص موثر حریق و اقدام سریع

تفکیک و زون بندی ساختمان بانک

یک ساختمان بانک

راهکارهای اعلام حریق مناسب برای بانک

راهکارهای اعلام حریق برای بیمارستان و مراکز درمانی

 
 

 

 

راهکارهای اطفای حریق مناسب برای بانک

استفاده از یک سیستم اطفاء حریق مناسب برای بانک

 
 

 

 

راهکارهای امنیت و ایمنی مناسب برای بانک

راهکارهای امنیت و ایمنی برای بانک

 
 

 

 

آوند انرژی

آوند انرژی

برخی از پروژه های انجام شده

بانک

سیستم اعلام حریق انجام شد

بانک

سیستم اعلام حریق انجام شد

بانک

سیستم اعلام حریق انجام شد

بانک

سیستم اعلام حریق انجام شد