مدیریت یکپارچه ایمنی و امنیت

در سیستم های کنترل معمولی، یک سیستم ایمنی به طور کاملاً مجزا منطقه تحت پوشش خود را کنترل کرده و سیستم امنیتی مناطق مربوط به خود را پوشش می دهد اما سیستم های کنترل یکپارچه می توانند به طور همزمان هر دو فرایند ایمنی و امنیت را در بر گرفته و کنترل می نمایند.

این سیستم های پیچیده و یکپارچه، عملیات اجرایی را ساده کرده، بهره وری از تجهیزات کنترلی را افزایش داده و هزینه های تعمیر و نگهداری سیستم را کاهش می دهد و همچنین شایان ذکر است که این یکپارچه سازی مورد تاًیید کمیته ها و ساز مان های ذیربط می باشد.

  

سیستم پیشنهادی ما در این خصوص یک راه حل جامع، و در بر گیرنده کلیه نیاز های ایمنی و امنیتی شما و با کاربری بسیار آسان می باشد. سیستم مدیریت یکپارچه Advisor قابلیت تجمیع و یکپارچه سازی کلیه سیستم های ایمنی و امنیتی شما از قبیل سیستم کنترل تردد، سیستم نظارت تصویری، سیستم تشخیص متجاوز و سیستم اعلام حریق را در یک محیط نرم افزاری و یا حتی در یک کنترل پنل دارد.  

 

                     

ما درباره سیستم های که شما می خواهید نصب کنید مطالعه و بررسی کرده و مشخص می کنیم که آیا سیستم مورد نظر شما قابلیت ادغام با سایر سیستم های ایمنی و امنیتی را دارد و یا خیر و در صورت مثبت بودن ما یک سیستم کنترلی یکپارچه که در برگیرنده تمامی نیاز های ایمنی و امنیتی شما باشد را ارائه خواهیم کرد.