راهکارهای Wireless

راهکارهای Wireless شامل سیستم های بیسیم اعلام حریق، اعلام وجود گاز خطرناک منو اکسید کربن، حسگر نشتی آب، کنترل تردد و تشخیص متجاوز می باشد.

حسگر بیسیم تشخیص حرارت Rate Of Rise

حسگر بیسیم تشخیص دود                      

حسگر بیسیم تشخیص گاز خطرناک منو اکسید کربن

 

حسگر بیسیم تشخیص وجود نشتی آب