کنترل سیستم روشنایی

هدف اصلی به حداکثر رساندن بهره وری انرژی روشنایی از طرق کنترل سیستم ها با زمان، پارامترهای روشنایی محیطی و سایر موارد از پیش تعریف شده می باشد. در اینجا نظارت و کنترل مرکزی، گزارش دهی و صرفه جویی در انرژی موارد حائز اهمیت می باشند.