اتوماسیون سیستم های مکانیکی

هدف اصلی صرفه جویی در هزینه های اجرایی،  اطمینان از وجود کنترل لازم با استفاده از روش های مدیریت منابع، ثبت گزارش های موردنیاز، راحتی کنترل دستگاه ها و سیستم های مکانیکی مانند سیستم های گرمایش و سرمایش، تهویه، پمپ های آب و غیره با به حداقل رساندن نیروی انسانی می باشد.