ارتباط با سیستم ایمنی و امنیت

تجمیع سیستم های ایمنی و امنیتی با سیستم مانیتورینگ مرکز داده و امکان گزارش گیری و اعلام اخطار در هنگام وضعیت آلارم به کابر امکان مدیریت هرچه بهتر سیستم را ارائه می کند.

  • اعلام وضعیت Trouble پنل مرکزی اعلام حریق
  • اعلام وضعیت آلارم پنل مرکزی اعلام حریق
  • اعلام وضعیت اخطار در زمان اطفای حریق در هریک از زون ها
  • امکان تجمیع با سیستم کنترل تردد
  • امکان گزارش گیری در بازه های زمانی دلخواه