محاسبات خاص دیتاسنتر

یکی از مهمترین نکاتی که در طراحی مرکز داده باید مد نظر قرار گیرد بازدهی انرژی آن می باشد. با توجه به افزایش روزافزون ارزش انرژی، نرم افزار مانیتورینگ راندمان انرژی مرکز داده را همواره رصد کرده و کابر را نسبت به خروج از محدوده مجاز آگاه می نماید.

مشخصات:

  • محاسبه توان مصرفی تجهیزات IT سایت
  • محاسبه توان مصرفی زیرساختهای فیزیکی (DCPI) مرکز داده
  • نمایش آنلاین ضریب بازدهی مصرف توان (PUE)