کنترل دائمی کیفیت توان ورودی تجهیزات مهم مرکز داده سبب تضمین کارکرد صحیح و افزایش طول عمر آنها می گردد.