محصولات تشخیص گاز خطرناک منو اکسید گربن کمپانی First Alert:

 مشخصات

Model 

 دتکتور گاز منو اکسید کربن

 CO250

این دستگاه مطابق شکل زیر از رو ش الکترو شیمیایی برای تشخیص گاز خطرناک منو اکسید کربن استفاده می کند.