محصولات تشخیص دود (یونیزاسیون) کمپانی First Alert:

طرز کار این تجهیزات مانند شکل زیر براساس عبور یون های مثبت و منفی از داخل محفظه یونیزاسیون و ایجاد جریان می باشد.

شکل واقعی محفظه تشخیص دود :