محصولات با کیفیت جهت ایجاد بستر شبکه مورد نیاز در مصارف خانگی، اداری و صنعتی همگام با فنآوری روز دنیا و بهره گیری از مزایای ارسال توان الکتریکی تجهیزات بر روی بستر شبکه Ethernet از طریق استفاده از سوییچهای (Power Over Ethernet (POE در این رده محصولات ارایه می گردند.