در مورد نخست، برای تقویت فشار آب عمومی و فعال کردن اسپرینکلرها، یک پمپ آتش نشانی تقویت کننده نصب می شود و در مورد بعدی، پمپ های آتش نشانی به یک مخزن آب اختصاصی متصل خواهند شد تا فشار آب مورد نیاز برای مصارف آتش نشانی را تامین کنند.

جزئیات ساختار پمپ های آتش نشانی :

الف) خصوصیات پمپ های آتش نشانی

پمپ های آتش نشانی برای عملکرد مطمئن در تمام عمر طراحی می شوند. ماکزیمم ایمنی معیارهای فشار خروجی کل از اهمیت بالایی در این پمپ ها برخوردار است.

اساس پمپ های آتش نشانی

برخی از اصول بنیادین عبارتند از:

  1. انتظار می رود که این پمپ ها فشاری معادل 140-120 درصد نامی خود را (در شرایط نرخ جریان صفر) ایجاد کنند.
  2. نقطه نامی پمپ فشار و جریان معادل 100 درصد فشار و جریان نامی را ایجاد می کند.
  3. بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک پمپ آتش نشانی، نرخ جریانی معادل 150 درصد نرخ جریان نامی در فشاری معادل 65 درصد فشار نامی است.
ویژگی های این سه نقطه، به تعریف منحنی مشخصه پمپ برای یک پمپ آتش نشانی خاص کمک می کند.

ب) انواع پمپ های آتش نشانی

پمپ آتش نشانی چهار گونه هستند:

  1. پمپ های سانتریفیوژ تک طبقه افقی Horizontal End Suction Centrifugal Pump    
  2. پمپ های عمودی خطی Vertical In-Line Pump
  3. پمپ های اسپلیت کیس یا همان پمپ های دو مکشه   Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump
  4. پمپ های عمودی توربینی Vertical Turbine Pump

       

 ج) پنل های کنترل اطفای حریق

 

 پنل های کنترل اطفای حریق پس از دریافت هشدار کشف حریق از سیستم اعلام حریق، براساس سناریو های از پیش تعیین شده و نیازهای سیستم طراحی شده، مدیریت اطفای حریق را آغاز می نماید.

این تابلو ها دارای استانداردهای معتبر بین المللی از جمله UL ایالات متحده می باشند.