حفاظت از حریق در ترمینال دریایی:

عموما کاشف حریق و سیستم های هشدار دهنده ممکن است مجهز به یک یا چند وسیله نشانگر با سیستم هشدار دهنده بوده باشند، مانند تابلوهای کنترل مرکزی ( control Panel ) و چراغ های هشدار، چراغ چشمک زن بیرون در، زنگ ها و آژیرها.

محل نصب تمامی دتکتورها باید با توجه به اثرات هواکش مکانیکی و طبیعی و همچنین توانایی دتکتور شعله به منظور رویت شعله نیز در نظر گرفته شوند.

 

                             

 

این سیستم شامل سیستم های مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی هستند که به منظور کشف سریع هرگونه آتش سوزی یا ایجاد گازهای سمی و انفجاری در ترمینال ها، نصب می شوند. اساس کار دتکتورها بر مبنای کشف محصولات حریق شامل: دود، شعله یا حرارت، اقدام در برابر دریافت دود یا تولیدات گازی قابل احتراق و یا حساسیت نسبت به انتشار شعله.

زمانی که سیستم کشف حریق طراحی می شود، نوع و مقدار سوخت، احتمال عوامل آتش وسعت وضعیت محیطی و ارزش محیط حفاظت شده از جمله عواملی است که باید در نظر گرفت.

دتکتورهای حریق در ترمینال های دریایی معمولا در فضاهای دور افتاده، فاقد حضور نفرات، سازه های با ریسک بالا مانند: ایستگاه های پمپ، اتاق های کنترل و اتاق های کلیدهای الکتریکی نصب می شوند.شیر(ولو) مانیفولدها، بازوهای بارگیری اپراتورهای جداشده و سایر فضاها و تاسیساتی که احتمال نشت هیدروکربن یا مواد نفتی یا امکان بروز انفجار و آتش را داشته باشد، می توان به کاشف حریق مجهز نمود.