حامل انرژی، در موتورخانه بصورت آب سرد و آب گرم، توسط مسیر لوله مشترک به واحدها منتقل می شود. میزان مصرف هر واحد مسکونی یا اداری، با حجم ترددها، تعداد ساکنین و الگوی مصرف آنها ارتباط تنگاتنگی دارد. سهم هر مصرف کننده یا واحد از میزان مصرف انرژی عموماً مورد بحث و جدل واقع شده و در مجتمعها، برای تعیین سهم، از راهکارهایی مانند احتساب متراژ واحد یا تعداد ساکنین هر واحد استفاده می شود.

باید توجه داشت که هیچ یک از این راهکارها، روش صحیح و عادلانه ای برای تعیین سهم واقعی نیستند و بطور مثال در صورت خالی بودن یکی از واحدها برای مدت طولانی، کماکان سهم مشابه ای برای آن محاسبه خواهد شد.

عدم محاسبه درست سهم مصرف انرژی حرارتی واحدها، در طی چندین سال هزینه قابل ملاحظه ای را واحدهای کم مصرف به همراه خواهد داشت. برای حل این معضل تنها راه محاسبه میزان واقعی مصرف انرژی هر واحد و تعیین سهم آن در قبوض ماهیانه انرژی (آب، برق و گاز عمومی ساختمان) پیشنهاد می شود.

در این راهکار، در مبدا ورودی هر واحد یک کنتور انرژی نصب شده و تمامی کنتورها با مرکز اصلی توسط یک باس با شبکه مرتبط می شوند. با استفاده از نرم افزار مختص این شرکت، میزان مصرف ساکنین و قدرالسهم آنها با دقت بسیار بالا تعیین می گردد.