برای کاهش هرچه بیشتر خطای نیروی انسانی، سیستم کنترل با استفاده از سیگنال های دریافتی از رله های موجود در تابلوها نظیر Under/Over Voltage، Phase Loss/Sequence، Over Current، Ground Fault فرمان قطع یا وصل پستهای ورودی برق شهر را صادر کرده و ژنراتورها را به صورت اتوماتیک وارد مدار کرده و یا از مدار خارج می نماید.