ما با تحلیل آنلاین سیگنالهای دیزل ژنراتور، همواره کاربر سیستم را از وضعیت آن آگاه نموده و همچنین فرمانهای لازم را به سیستم برق اضطراری صادر می کنیم.