افزودن {TrainingCourseRegisteration}

  1. فیلدهای دارای (*) لازم می باشند.